Impresum

Naziv: ARTSTYLE d.o.o. Tuzla
Adresa: Tušanj br.:15, 75000 Tuzla BiH
Šifra djelatnosti: 54.460
ID broj: 4209808850002
PDV broj: 209808850002
Registrovano: Kantonalni sud u Tuzli, reg. mat. br.: 1-13924
Broj riješenja: 032-0-reg-17-001114
Odgovorna osoba: Tukić Sanela
Mail: info@hobbyandpro.com
Telefon: 035/ 705-163
Fax: 035/ 708- 432